Azərbaycan Respublikasında müasir idman qurğularının memarlıq və inşaat problemləri

Azərbaycan Respublikasında müasir idman qurğularının memarlıq və inşaat problemləri

Azərbaycan Respublikasında müasir idman qurğularının memarlıq və inşaat problemləri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ

Ümummilli  Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN

100  illik yubileyinə həsr olunmuş 

“Azərbaycan Respublikasının müasir idman qurğularının memarlıq və inşaat problemləri” mövzusunda

RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSININ

PROQRAMI

21 dekabr 2023

 

 
Bakı

Hörmətli      ________________________________________

 

21 dekabr 2023 - cü il tarixində Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Memarlıq fakültəsində 

"Azərbaycan Respublikasında müasir idman qurğularının memarlıq  və inşaat problemləri" mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçiriləcəkdir.

 

        Konfransın açılışı 21 dekabr, saat 10.00 - da I tədris korpusunun III mərtəbəsində, konfrans zalında olacaqdır.

 

 

Konfransın reqlamenti: Plenar məruzələr - 15 dəq;

                          Bölmə üzrə məruzələr- 10 dəq;

                         Məruzələr ətrafında çıxışlar - 5 dəq;

                                                      Arayışlar - 3 dəq;

Təşkilat komitəsinin ünvanı: Bakı şəh., AzMIU, III korpus,

3 - cü mərtəbə, aud. 309.

Əlaqə telefonları: (012)539-38-88, daxili 5-84

"Memarlığın əsasları" kafedrası

E-mail: [email protected]

Təşkilat komitəsi

 
Konfransın elmi komitəsi

Məmmədova Gülçöhrə Hüseyn qızı
– Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­ver­si­tetinin rektoru, memarlıq doktoru, professor.
Qasımzadə Elbay Ənvər oğlu
–    Azərbaycan Memarlar İttifaqının İdarə Heyətinin sədri, professor.
Aslanova Nigar Məhər qızı
– Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­ver­si­te­tinin prorektoru, Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor.
Abdullayeva Nərgiz Cavad qızı
– Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­ver­si­te­t­inin prorektoru, memarlıq doktoru, professor.
Nağıyev Nizami Həsən oğlu
-Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­ver­si­te­ti­nin “Memarlığın əsasları” kafedrasının müdiri, memarlıq doktoru, professor.

Konfransın təşkilat komitəsi.

Məmmədov İsrafil Rəfi oğlu
– Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin İnzibati təsərrüfat işıər üzrə prorektoru.
Məmmədova Zahidə Gülməmməd qızı
– Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Memarlıq” fakül­tə­si­nin dekanı, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor.
Nağıyev Nizami Həsən oğlu
– Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Memarlığın əsasları” kafedrasının müdiri, memarlıq doktoru, professor.
Əzizov Ağasəlim Musa oğlu
– Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Memarlığın əsasları” kafedrasının memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. 
Mustafayeva Fidan Vaqif qızı
– Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Memarlığın əsasları” kafedrasının memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi.
Əliyeva Nigar Elxan qızı
– Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Memarlığın əsas­la­rı” kafed­rasının baş müəllimi 
 

RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS 

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MÜASİR İDMAN QURĞULARININ MEMARLIQ VƏ İNŞAAT PROBLEMLƏRİ”

21-22 dekabr  2023 – cü il

BAKI ŞƏHƏRİ

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, rus

KONFRANSIN PROQRAMI

10.00 Plenar iclas – konfransın rəsmi açılışı, salamlamalar və məruzələr    

Keçirilmə yeri – AzMİU - nin I korpusu, III mərtəbə, konfrans  zalı

Giriş sözü

1.     G.H. Məmmədova – Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Memarı, Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının akademiki, memarlıq doktoru, professor.

Salamlama:

E.Ə.Qasım-zadə- professor, Azərbaycanın Memarlar İttifaqının idarə Heyətinin sədri.

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin nümayəndəsi.

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin nümayəndəsi.                                                  

Məruzələr:

1.      Nağıyev Nizami Həsən oğlu – “Memarlığın əsasları” kafedrasının müdiri, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının akademiki, Azərbaycanın əməkdar memarı, memarlıq doktoru, professor - XXI əsrdə Azərbaycan Respublikasında idman qurğularının inşa edilməsinin inkişaf yolları”.

2.     Mustafayeva Fidan Vaqif qızı - “Memarlığın əsasları” kafedrası, Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi – “Rekreasiya zonalarının funksional təşkilində idman qurğularının əhəmiyyəti”

Konfransın davamı – saat 14:00 da

III korpus, 413 auditoriya (konfrans zalı)

Sədr: professor Nağıyev N.H. 

Katib: “Memarlığın əsasları” kafedrasının baş müəllimi Əliyeva N.E. 

Konfransın davamı

III korpus, 413 auditoriya (konfrans zalı)

Sədr: professor Nağıyev N.H.

Katib: “Memarlığın əsasları” kafedrasının  dosenti, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru F.V.Mustafayeva

 

Məruzəçilər – mövzular.

1.    Abdullayeva N.C. Azərbaycan Respublikasının əməkdar memarı, memarlıq doktoru, professor – “Azərbaycan Res­pub­likasının sənaye şəhərlərində mədəni-məişət xidmət sis­teminin formalaşması“.

 

2.    Axundova S.Ə. “Memarlıq konstruksiyaları və abidələrin bər­pası” kafedrası, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - "К вопросу о древнейших цивилизациях в Карабахском регионе Азербайджана”.

 

3.    Ağayeva N.Ə. “Mühit dizaynı” kafedrası, dosent – “Memarlıq mühitinin dizaynı və onun layihə­lən­di­ril­mə­si­nə qoyulan müasir tələblər”.

 

4.    Balakişiyev İ.M. “Memarlıq konstruksiyaları və abidələrin bərpası” kafedrası, baş müəllim- “Çoxfunksiyalı idman qurğularının konstruksiyaları və tətbiqi”.

 

5.    Cəfərova D.T. “Memarlığın əsasları” kafedrası, baş laborant -“Şəhər mühitində ictimai idman zonalarının formalaşdırılmasının müasir tendensiyaları”.

 

6.     Cəfərova M.Ə. “Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma” kafedrası, baş müəllim – “Gəncə-Qazax məskunlaşma sistemini əhatə edən ərazi  turizm sənayesini inkişaf etdirmək üçün güclü iqtisadi potensiala malikdir”.

 

7.    Əliyeva N.E. “Memarlığın əsasları” kafedrası, baş müəllim – “İdman qurğuları sisteminin olimpiya komplekslərinin formalaşmasına təsiri”.

 

8.    Əliyev C.G.; Əliyev T.G. “Memarlığın əsasları” kafedrası, baş müəllim - “Azad edilmiş ərazilərdə aparılan quruculuq işləri”.

 

9.    Əliyev T.G.; Əliyev C.G. “Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma” kafedrası, baş müəllim -  “Bakının ekoloji problemlərini kəskinləşdirən amillər”.

 

10.    Əliyev P.N. “Qrafik və media dizaynı” kafedrası, baş müəl­lim–“Семантика наскальной графики Гобус­та­на”.

 

11.    Əhmədova F.T. “Landşaft memarlığı” kafedrası, baş müəllim – “Şəhər strukturunda müasir idman təyinatlı ərazilərin landşaft təşkili”.

 

12.    Əzizov A.M. “Memarlığın əsasları” kafedrası, dosent “Olimpiya bina və qurğuların Azərbaycan şəhərsalma və memarlığında aparıcı rolu”.

 

13.    Əzimova L.F.  “Memarlığın əsasları” kafedrası, doktorant - “Azərbaycanın kurort yerlərində idman qurğularının təşkili”. 

 

14.    Hacıyeva Y.Ə. “Mühit dizaynı” kafedrasının müdiri, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor - “Dizayn” ixtisasının tədrisinə sistem yanaşma prinsipləri”. 

 

15.    Həsənova - Fərəcova K.Ə. “Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma” kafedrası, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent –“Оптимальная организация планирования эстетической среды города”.

 

16.    Xəlilova Ə.R. “Memarlıq layihələndirilməsi və şəhər­sal­ma” kafedrası,  doktorant – “Şəhər mühitində ictimai mə­kan­ların meydana gəlməsinin təkamülü”.

 

17.    İsbatov İ.A. “Memarlığın əsasları” kafedrası, doktorant -  “Böyük Bakının – Bakı aqlomerasiyasında idman qurğuları sisteminin formalaşması və inkişafı”.

 

18.    Kərimli Y.S. “Memarlıq layihələndirilməsi və şə­hər­salma” kafedrası, baş müəllim – “İri ticarət mər­kəz­lə­ri­nin nəqliyyat xidmətinin ümumi prinsipləri”.

 

19.    Kazımova L.A. “Memarlığın əsasları” kafedrası, dok­torant - “Şəhərlərin yaşayış yerlərində istirahət və idman zonalarının formalaşması”.

 

20.    Qədirli C.O. “Mühit dizaynı” kafedrası, baş müəllim -  "Новый метод подхода к предмету Эргономика".   

 

21.    Quliyeva T.A. “Memarlığın əsasları” kafedrası, baş müəllim – “İdman komplekslərinin formalaşma və inkişaf tendensiyaları”.

 

22.    Mahmudova C.Ə. “Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma” kafedrası, assistent – “Tarixi şəhərlərin ərazisinin landşaft analizi”.

 

23.    Məmmədxanova L.İ. “Memarlığın əsasları” kafedrası, baş müəllim  - “Azərbaycanın kiçik şəhərlərində ticarət mərkəzlərinin formalaşması”.

 

24.    Məmmədov Y.Z. “Memarlığın əsasları” kafedrası, doktorant - “Azərbaycan şəhərlərinin yenidənqurma şəraitində idman şəbəkəsinin formalaşması”.

 

25.    Məryəm Tüney Mubariz “Memarlığın əsasları” kafedrası, doktorant - “Azərbaycan Respublikasında mədəni-məişət xidməti çərçivəsində idman qurğuları sisteminin formalaşması, olimpiya komplekslərinin tikintisi”. 

 

26.    Mustafayeva F.V. “Memarlığın əsasları” kafedrası, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi – “Rekreasiya zonalarının funksional təşkilində idman qurğularının əhəmiyyəti”.

 

27.    Nasiri Amir Gholamreza “Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma” kafedrası, doktorant – “Social factors of sustainable parks on improving people's sense of vitality”.

 

28.    Nasiri Reza Gholamreza “Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma” kafedrası, doktorant – “Sustainable gardens, an approach for sustainable capacity building of Baku's urban environment”.

 

29.     Rəsulova Z.M. “Mühit dizaynı” kafedrası, baş müəllim – “Təbriz memarlıq məktəbinin əsas xüsusiyyətləri” . 

 

30.    Sultanov K.D.  “Memarlığın əsasları” kafedrası, dosent- “Функционально-планировочная организация сис­те­мы общественного обслуживания городов-районных цент­ров Азербайджана”.

 

31.    Süleymanova S.Q.  "Mühit dizaynı" kafedrası, baş müəl­lim - "Azərbaycanda şəhər­sal­ma  layihələndirilməsinə qoyulan müasir tələblər".

 

32.    Şahnaz Bədəlova, doktorant,  "Mədəni-məişət xidmətləri mərkəzlərinin şəhərlərdə formalaşması" Adı: "Şəhərin mədəni-məişət mərkəzlərinin yaradılmasında inves­tisi­ya­nın cəlbolunmasının yolları".

 

33.    Şükürlü İ.N. “Memarlıq layihələndirilməsi və şəhər­salma” kafedrası, baş müəllim – “Особенности проек­тирования спортивно-развлекательных центров”.

 

34.    Şükürova V.M. “Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma” kafedrası, assistent - “Yaşayış tikilisi elementləri-istilik külək rejiminin tənzimlənməsinin mexanizmi kimi”.

 

35.    Vəliyeva S.İ. “Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma” kafedrası, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – “Ənənəvilik memarlığın əsas prinsipidir”.

 

36.    Yusifli N.O. “Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma” kafedrası, dosent – “Современные спортивные сооружения города Баку»

 

37.    Zülfüqarlı F.A. “Memarlığın əsasları” kafedrası, assistent – “İdman qurğularının müasir memarlıq simasının formalaşması və inkişaf yolları”.

 

AzMİU,

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi,  

Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi.

Müəlliflərin nəzərinə

Konfrans materialı əvvəl nəşr olunmayan, digər çap və ya elektron nəşrlərdə olmayan yeni tədqiqat nəticələrini əks etdirməlidir. Tezis üç dildən birində (azərbaycan, ingilis və rus dillərində) qəbul edilir.

Nəşr üçün təklif olunan tezisin həcmi 2 səhifəyə qədər, A4 formatında, Microsoft Word mətn redaktorunda Times New Roman 12 şriftlə yığılmalı, səhifənin parametri hər iki tərəfdən- 2sm olmalı, abzasda 1 sm boşluq olmalı və sətirlər arası interval eyni olmalıdır.

Konfrans materialının məzmunu aşağıdakı ardıcıllıqla müəyyən edilməlidir:

1. Tezisin adı (mərkəzdə qalın şrift ilə) 12 sözdən çox olmamalıdır;

2. Hər bir müəllifin soyadı, adı və atasının adı, qrup nömrəsi, rəhbərin elmi adı və elmi dərəcəsi (əgər varsa); Müəlliflərin sayı 3 nəfərdən çox olmamalıdır;

3. İşin mahiyyətini və əldə edilmiş nəticələrini əks etdirən, çox qısa formada annotasiya.

4. Mətnin əsas mənasını daşıyan Açar sözlər (4-5 söz)

5. Tezisin sol yuxarı künçündə təqdim edilən bölmə qeyd olunsun.

 

AzMİU,

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi,  

Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi.

20 Dekabr 2023
AzMİU,
A.Sultanova 11